‘VERHOUDING TUSSEN HUREN EN INKOMENS KNELT IN NEDERLAND’

Pexels Photo 4246243

Huurders in zowel de vrije als de gereguleerde huursector hebben vaker dan huiseigenaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een enquête die onlangs onder circa 1.500 zelfstandig wonende Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar is gehouden door Rabobank.

Huurders in de gereguleerde en de vrije huursector geven minder vaak aan dat ze de afgelopen twaalf maanden regelmatig geld hebben overgehouden dan huiseigenaren. Zij hebben daarentegen vaker spaargeld moeten gebruiken voor de vaste lasten of dagelijkse uitgaven, rekeningen te laat betaald of rood gestaan vanwege geldgebrek.

Huurders moeten spaargeld gebruiken
De verwachtingen van respondenten voor de komende twaalf maanden laten vergelijkbare uitkomsten zien. Huurders in beide segmenten verwachten minder vaak dat zij regelmatig geld zullen overhouden. Ze voorzien juist vaker dan huiseigenaren dat ze spaargeld moeten gebruiken voor de dagelijkse uitgaven of vaste lasten, rood zullen staan vanwege geldgebrek en rekeningen te laat zullen betalen vanwege geldgebrek. Tot slot is de kans voor huurders groter dan voor huiseigenaren dat zij zich vaak zorgen maken over geld.

Huurders zien woonlasten vaker stijgen dan huiseigenaren
Dat huurders gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan woonlasten betalen dan huiseigenaren, kan onder meer worden verklaard doordat huren vrijwel elk jaar stijgen, mede als gevolg van huurindexering. De lasten van huiseigenaren kunnen – afhankelijk van de hypotheekvorm, het inkomen en de hoogte van de rente – weliswaar ook toenemen. Toch blijkt uit de enquête dat huurders in de gereguleerde sector zes keer zo vaak als huiseigenaren aangeven dat hun uitgaven aan huur of hypotheek de afgelopen twaalf maanden zijn gestegen. Huurders in de vrije sector geven dit zelfs negen keer zo vaak aan.

Uitgaven huiseigenaren gedaald
Huiseigenaren geven juist vaker aan dat hun uitgaven zijn gedaald, vooral vergeleken met huurders in de vrije sector. Huiseigenaren die de afgelopen twaalf maanden extra hebben afgelost, of hun hypotheek hebben overgesloten, geven vaker aan dat hun uitgaven aan de hypotheek zijn gedaald. Verder kan meespelen, hoewel we dat niet hebben uitgevraagd, dat de sterk stijgende huizenprijzen de verhouding tussen de openstaande hypotheekschuld en de waarde van de woning (loan-to-value) verbeteren, waar vaak een hypotheekrentekorting tegenover staat.

Verhouding huren en inkomens knelt
Rabobank zegt tot slot: “In ons onderzoek zien we dat alle huurders, ook die in de vrije sector, financieel kwetsbaarder zijn dan huiseigenaren. Deze resultaten zijn in lijn met onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar betaalrisico’s. De uitkomsten van onze studie kunnen erop wijzen dat de verhouding tussen de huren en inkomens knelt. Intussen wijkt een groeiende groep Nederlanders noodgedwongen uit naar de huursector, omdat een koopwoning door de stijgende prijzen steeds verder uit zicht raakt.”

KLEINSTE HUURSTIJGING SINDS 1960 DOOR WETGEVING

Save Money For Home Cost

Na alle records op de koopwoningmarkt, nu ook een nieuw record voor de huurmarkt: de woninghuren zijn in juli 2021 met gemiddeld 0,8% omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de kleinste huurstijging sinds 1960. Vanwege de coronacrisis zijn de regels voor het verhogen van woninghuren tijdelijk aangepast.

De huren van sociale huurwoningen stegen in juli 2021 met 0,3% bij zowel de woningcorporaties als de overige verhuurders. De huren van vrijesectorwoningen stegen met 2,2%. Dat meldt het CBS.

Huurstijging minder vanwege regelgeving
Vanwege de coronacrisis zijn de regels voor het verhogen van woninghuren tijdelijk aangepast. Voor gereguleerde huurwoningen mogen de huren per 1 juli 2021 een jaar lang niet omhoog. Vorig jaar was de maximaal toegestane huurverhoging nog 5,1% of 6,6%, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Verder is er dit jaar een eenmalige huurverlaging voor huurders bij woningcorporaties met een hoge huur en een laag inkomen.

Vanaf 1 mei 2021 is de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning begrensd tot de inflatie plus 1 procentpunt. Dit geldt voor de komende drie jaar. Dit jaar is de maximale huurverhoging 2,4%.

Minste huurstijging bij woningcorporaties
Bijna 70% van alle huurwoningen is in het bezit van woningcorporaties. Gemiddeld stegen de huren van sociale woningen bij corporaties per 1 juli van dit jaar met 0,3%. Dat is veel minder dan de 2,7% van vorig jaar. In ruim drie kwart van de gevallen bleven de woninghuren gelijk en bij ruim 9% van de woningen daalden de huren.

De huren van de vrijesectorwoningen gingen dit jaar gemiddeld met 2,2% omhoog tegen 3% in 2020. Bij ruim een derde van de woningen bleef de huur dit jaar gelijk en bij ruim een vijfde stegen de huren met het door de overheid bepaalde maximum van 2,4% t.o.v. een jaar eerder.

Bewonerswisseling zorgt voor hogere huurstijging
Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder de woning betrekt. Bij een bewonerswisseling in het afgelopen jaar steeg de gemiddelde huur op 1 juli met 7,2% ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was dit nog 9,5%. Voor huurders die niet verhuizen was de gemiddelde huurverhoging dit jaar beperkt tot 0,3%. Voor bestaande huurders van sociale huurwoningen van corporaties was zelfs sprake van een lichte huurdaling van gemiddeld 0,1%.

Overijssel en Utrecht uitschieters
Er zijn behoorlijke verschillen in de huurstijging tussen de grote steden en de verschillende provincies. In Overijssel stegen de huren met 1,4% het meest. In Fryslân daalden de huren met gemiddeld 0,1%. Voor huurders die niet verhuisden daalden de huren in Fryslân zelfs met 0,4%. In Groningen en Drenthe bleven de huren voor bestaande huurders gelijk.

Van de vier grote steden gingen de huren in Den Haag het minste omhoog: 0,8%. Dat is precies het landelijk gemiddelde. In Utrecht is de huurstijging met 1,6% het grootst.

Uw eigen woning verhuren en benieuwd hoeveel huur u kunt vragen? Vraag een vrijblijvende verhuurberekening aan.

Verhuurdervergunning moet malafide verhuurderschap aanpakken

Pexels Ketut Subiyanto 4246202

Op 5 juli j.l. is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap in consultatie genomen. Met deze wet ziet de minister af van de zogenaamde ‘strafvergunning’ waar sommige Nederlandse gemeenten eerder voor hebben gepleit. Wat ons betreft geeft dit wetsvoorstel gemeenten een uitgebreid instrumentarium om malafide verhuurpraktijken aan te pakken. Door middel van een verhuurdervergunning wordt goed verhuurderschap beloond en worden uitwassen aangepakt. Wat staat er nog meer in de wet?

In een notendop, zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om voorschriften en werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen. Daarnaast geeft deze wet gemeenten ook de mogelijkheid om een gebiedsgerichte vergunningsplicht in te stellen om zo malafide verhuurders en excessen aan te pakken. Tot slot zijn de algemene regels qua inhoud landelijk gelijk getrokken en dit voorkomt een lappendeken aan regelgeving. 

Tweejarige pilot
In 2018 is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begonnen met het traject Goed Verhuurderschap om ervoor te zorgen dat misstanden op de huurmarkt worden voorkomen en tegengegaan. Zo zijn er verschillende pilots gehouden in diverse gemeenten waarbij verschillende maatregelen zijn getest. Ook zijn er veel overleggen geweest met belanghebbende organisaties. 

Wat staat er in de wet?
De wet gaat in op het gedrag en werkwijzen die onder andere discriminatie en intimidatie moeten tegengaan en voorkomen en zorgen voor enkele basale informatieverplichtingen richting de huurder. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren. 

Belangrijk om te weten: de verhuurdervergunning kan niet als bestraffende sanctie ingezet worden. Daarnaast dient een vergunning juridisch gezien (onder meer vanuit het Europese recht) zo gericht mogelijk en op basis van gedegen onderbouwing ingezet te worden. 

Daarom is in de totstandkoming ervoor gekozen om de gemeente de mogelijkheid te geven om in specifieke gebieden en/of categorieën van woonruimte de verhuurdervergunning te introduceren om de leefbaarheid te behouden of om kwetsbare huurders te beschermen. De verhuurdervergunning ziet op twee situaties: een vergunning voor ‘reguliere’ verhuur en een vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten. 

Vergunningsvoorwaarden landelijk en uniform
De vergunningsvoorwaarden, die gemeenten voor reguliere verhuur naar eigen inzicht kunnen instellen, zijn qua inhoud landelijk geüniformeerd. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • het aantonen van hanteren werkwijze algemene regels; 
  • voldoen aan huurprijsregelgeving in de gereguleerde sector; 
  • het hebben van een onderhoudsplan;
  • informatieverstrekkingsplicht, zoals het hebben van één aanspreekpunt in het contact met de verhuurder of het verplicht vermelden dat een huurder het recht heeft om naar de Huurcommissie te gaan.

Nader uitgewerkt
De algemene regels worden in samenwerking met alle partijen in een AMvB (algemene maatregel van bestuur) nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld. Deze kunnen via het bestuursrechtelijke instrumentarium door gemeenten gehandhaafd worden, zoals last onder bestuursdwang/dwangsom, boete en beheerovername. 

Beheerovername
Meer weten over wanneer een verhuurdervergunning wordt geweigerd, ingetrokken en er over gegaan wordt op beheersovername door de gemeente? Klik hier voor een handige factsheet met alle punten op een rij. 

De wet is tot 1 september in consultatie, partijen kunnen tot die tijd reageren op het ingediende wetsvoorstel.

Waar moet ik aan denken bij het huren van een huis?

Pexels Shvets Production 7203843

U zoekt een huurwoning maar bent er nog niet helemaal uit of het een appartement of eengezinswoning wordt? Hoeveel kamers heeft u minimaal nodig? Welk bedrag kunt u elke maand maximaal uitgeven? En komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Zomaar wat vragen waarbij uw verhuurmakelaar u kan helpen. Uw makelaar beschikt over een aanbod van huurwoningen. En heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan kan uw makelaar u bij de bezichtiging van een gedegen advies voorzien. Uw makelaar inspecteert het pand, legt de onderhoudssituatie vast en beoordeelt de servicekosten.

Als uw besluit vast staat, zorgt de makelaar dat er een waterdicht huurcontract komt. Hierin staat duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. Zo kunt u met een gerust hart uw handtekening zetten. Voordat u de woning betrekt, checkt uw makelaar of de woning en alle over te nemen zaken voldoen aan de afspraken.

Een huis kopen voor verhuur

Pexels Jeswin Thomas 2856012(1)

Steeds vaker besluiten consumenten een woning te kopen om deze te verhuren voor een extra bijverdienste. Zeker met de lage kapitaalrente is dat een mooi alternatief. Ook het verhuren van een te koop-staande woning onder de Leegstandwet is nog steeds een mogelijkheid.

Maar er zijn wel zaken waar u goed op moet letten. Want misschien nog wel meer dan bij koop, heeft u bij huur/verhuur te maken met wet- en regelgeving die, als zaken niet goed geregeld worden, verstrekkende gevolgen kan hebben. Ook zijn er allerlei praktische zaken waar u rekening mee moet houden. Een verhuurmakelaar kan u hier in bijstaan.

Wat kunt u van een verhuurmakelaar verwachten?

Een verhuurmakelaar heeft een breed pallet aan diensten voor de huur/verhuur-markt waardoor u als verhuurder ontzorgd wordt:

  • Hij zorgt ervoor dat uw woning op verschillende platforms zoals Pararius en Huislijn onder de aandacht gebracht wordt;
  • Hij screent en selecteert huurders met behulp van Huurcheck;
  • Hij maakt de huurovereenkomst op die voldoet aan de wettelijke standaarden;
  • Hij is een vraagbaak op het gebied van de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder;
  • Indien gewenst voert hij ook het beheer en onderhoudt namens u het contact met de huurder(s).

Maken van afspraken

In een opdracht tot dienstverlening maakt u op een transparante en gelijkwaardige manier afspraken over het precieze dienstenpakket en de bijbehorende kosten. Als u een verhuurmakelaar in de arm neemt, zal hij nooit courtage bij de huurder(s) in rekening brengen, maar altijd bij de verhuurder.

Bergen Op Zoom, Burgemeester Van Hasseltstraat 50 A (22)

Hopmans breidt dienstverlening uit met overname Breemaat Makelaardij

Hopmans Breemaat Web 34 Overname (10)
Hopmans Breemaat Web 34 Overname (10)

Al sinds 2009 streven wij er dagelijks naar om iedereen te begeleiden met vragen, plannen en mogelijkheden over vastgoed. In die jaren zijn wij gespecialiseerd in de huur en verhuur van woningen en vanaf 1 april 2021 breiden we onze dienstverlening uit met verkoop.

Als buren van onze vestiging in Bergen op Zoom zijn wij al lange tijd onder de indruk van de persoonlijke dienstverlening die Mariolein Couvert levert. Daarom zijn we extra verheugd dat we deze kans krijgen om onze dienstverlening uit te breiden door overname. Het stelt ons namelijk in staat om alle disciplines binnen vastgoed onder één dak aan te bieden.

 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Mooi natuurlijk. Mariolein blijft namelijk aan boord na de overname om ervoor te zorgen dat we de bekende persoonlijke aanpak en het hoge serviceniveau helemaal in de vingers krijgen.

 

Hopmans Breemaat Web 34 Overname (3)

Hopmans Breemaat Makelaardij

Door de overname zullen we vanaf 1 april 2021 een extra bv oprichten onder de naam Hopmans Breemaat Makelaardij. We blijven bij de gerenommeerde brancheorganisatie VBO aangesloten zodat de integriteit, kwaliteit en deskundigheid voor nu en in de toekomst gewaarborgd blijven.

 

Onze makelaars

Mariolein Couvert blijft met 19 jaar ervaring en kennis voorlopig nog het vertrouwde gezicht, maar er komt nog een makelaar bij. Jurgen van Pul (37) heeft ruime ervaring binnen de sales vanuit Campina, Red Bull, Coca-Cola en Feyenoord. Hij streeft naar een optimale klanttevredenheid en staat voor betrokkenheid, eerlijkheid en persoonlijke begeleiding.

Mariolein 2 Rond Web
Jurgen 2 Rond Web

Hopmans Vastgoed Management

Om onze ambities en professionalisering als totaalconcept te waarborgen hebben we ons bedrijf en dienstverlening in losse afdelingen opgedeeld. Deze specialisaties gaan ons ook helpen om u nog beter van dienst te kunnen zijn en onze mensen nog beter in hun kracht te zetten.

Hopmans Wonen
Particuliere huur en verhuur met financiële en technische beheersdiensten voor woonruimtes.

Hopmans FlexStay
Zakelijke huur en verhuur voor het huisvesten van EU-flexwerkers voor nationale en internationale opdrachtgevers.

Hopmans Breemaat Makelaardij
Verkoop- en aankoopbegeleiding van woonruimtes en verhuur bedrijfsonroerendgoed (BOG).

Hopmans Projecten
Ontwikkeling en renovatie van woonruimtes.

Wij zijn ervan overtuigd dat we u nu nog beter kunnen helpen bij het beheer van uw vastgoed. Wij houden u digitaal op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens team Hopmans

Jorn Hopmans
Ralph Hopmans

Hopmans Breemaat Web 34 Overname (29)

Nederland maakt zich druk om arbeidsmigratie en negeert de snelle vergrijzing

Blog Nieuw

Begin jaren ’90 had Nederland 15 miljoen mensen, toen ook al op dat hele kleine stukje aarde. Nu wonen er volgens schatting van het CBS ruim 17 miljoen mensen in ons land. Vindt u het in Nederland nu soms al druk? Het wordt de komende dertig jaar volgens het CBS alleen maar drukker. In 2050 zal dat oplopen tot ruim 19,3 miljoen mensen. Dat is een sterkere stijging dan eerder werd voorspeld.

Volgens de laatste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking dit decennium met ongeveer een miljoen toenemen. Dat komt vooral doordat meer immigranten naar Nederland komen dan er emigranten vertrekken, maar ook het aantal geboortes is hoger dan het aantal sterfgevallen. In de latere decennia neemt de bevolkingsaanwas wat af, maar blijft het positief.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), noemt in een interview met het NRC Handelsblad de bevolkingsgroei het grootste probleem van Nederland. ‘De migratie overkomt ons’, zei hij. Het huidige aantal arbeidsmigranten is ‘te hoog’ en we moeten volgens de vicepremier ‘in Europa opnieuw de effecten wegen van het vrije verkeer van personen’.

Eerder al hadden de ChristenUnie en de SP een gezamenlijk Actieplan Arbeidsmigratie gepresenteerd, met een pleidooi voor quota en werkvergunningen voor arbeidsmigranten uit EU-landen.

Heel veel arbeidsmigranten nodig

Arbeidsmigratie staat anno 2020 blijkbaar in een kwaad daglicht. Want als we de bevolkingsprognoses van het CBS mogen geloven, dan is het wel dat we de komende decennia arbeidsmigranten hard nodig hebben. Want niet bevolkingsgroei is de meest opvallende uitkomst van de berekeningen, maar juist de vergrijzing. Er komen mensen bij, de komende jaren, maar per saldo groeit de potentiële beroepsbevolking nauwelijks.

In de leeftijdsklasse van 20 tot 65 jaar, groeit de bevolking tot 2050 met slechts 0,8 procent. Het aantal 65-plussers stijgt in die periode met meer dan 30 procent. Het aantal kinderen en jongeren ligt in 2050 zo’n 8 procent hoger.

Ondanks de arbeidsmigratie moeten we in 2050 met ongeveer net zoveel werkenden een groeiende groep ouderen (en wat extra jongeren) onderhouden. Nu zijn er op iedere 65-plusser zo’n drie mensen in de werkzame leeftijd. Over tien jaar is dat al gedaald naar minder dan 2,5 en in 2050 zijn er net meer dan twee mensen van 20 tot 65 jaar op iedere 65-plusser. Het maatschappelijke probleem van dat moment is niet een overschot aan arbeidsmigranten, maar het structurele tekort aan mensen die willen en kunnen werken.

 

Belangrijk voor de economie

Binnen veel sectoren in Nederland is er sprake van een groot tekort aan personeel. Alleen al in de zorg zoekt men naar 100.000 mensen. Dit tekort komt dus deels door vergrijzing van de bevolking en deels door vergrijzing van het personeelsbestand. Voor het invullen van vacatures worden we in Nederland steeds afhankelijker van arbeids- en kennismigranten. Drie jaar geleden vervulden 370.000 arbeidsmigranten al 540.000 banen en steeg het aantal vergunningen voor kenniswerkers in tien jaar met 65 procent.

Ook in de bouw, agrarische sector en in de techniek bestaan grote personeelstekorten. Eind februari liet het CBS aan de NOS weten dat we de komende jaren 50.000 extra werknemers uit het buitenland nodig hebben om banen in deze sectoren te vullen. Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa, verwacht zelfs dat we 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten nodig hebben. Deze inschatting is onder andere gebaseerd op de vergrijzing, die binnen twintig jaar op zal lopen van 20 naar 33 procent van de bevolking. Kortom, arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie.

Woningmarkt beïnvloedt

Door de gehele discussie omtrent arbeidsmigratie en vergrijzing, is de woningstagnatie nog niet verholpen. Een stijgende levensverwachting, ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en een groeiend aantal oudere woningbezitters: de vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt en zal dat ook blijven doen. Dat zullen we vooral gaan merken door minder doorstroming op de woningmarkt, nu en in de nabije toekomst.

Op de huidige woningmarkt draagt de vergrijzing op twee manieren bij aan een lagere doorstroming: met het vorderen der jaren verhuizen mensen steeds minder. Daarnaast is het beleid gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. Toch komt er een moment dat oudere alleenstaanden naar een instelling verhuizen of komen te overlijden. Dan is er sprake van uitstroom uit de woningmarkt en komen uiteindelijk hun woningen vrij.

Nederland vergrijst dus de komende tien jaar razendsnel. Vergrijzing gaat zorgen voor nijpende tekorten op de arbeidsmarkt, en de enige snelle oplossing daarvoor is meer arbeidsmigranten, niet minder. Het alternatief: structurele tekorten, wachtlijsten en tekortschietende dienstverlening.

Dat het de komende jaren wat drukker wordt is daarom geen probleem, maar is juist een deel van de oplossing.

Bronnen: FD / Flexmarkt / NIDI

Kabinet opent fonds voor asbestsanering

Asbest Sanering

Sinds 2020 is er een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om asbest van hun daken te laten verwijderen. Het fonds voor de verwijdering van asbest loopt door tot 2028. Op deze manier wil staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur huiseigenaren stimuleren om op korte termijn in actie te komen tegen het asbest wat zich in daken en gevels bevind.

Afgelopen zomer weigerde de eerste kamer een verbod op daken met asbest. Het plan zou huiseigenaren in eerste instantie veel werk bezorgen en het vervangen van de daken met asbest draagt te hoge kosten met zich mee, vond de eerste kamer. Het voorstel voor een verbod leidde ook tot protest van huiseigenaren.

‘Niet verplichten maar verleiden’

Nu wil de staatssecretaris Van Veldhoven met het fonds eigenaren helpen hun daken die asbest bevatten te vervangen. ‘’We verplichten ze niet, wel willen we de huiseigenaren verleiden met het vervangen van daken waarin zich asbest begeef’’, zegt Van Veldhoven. Hoe ouder een dak is hoe meer asbest het loslaat, wat natuurlijk hartstikke slecht is voor de gezondheid. Elk jaar dat asbestdaken blijven liggen, kunnen er meer asbest deeltjes in de omgeving van mensen komen. Hierdoor wordt het elk jaar een stuk gevaarlijker.

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen reageert welgezind op de komst van het fonds voor asbestsanering. De groep wilt wel graag dat gemeenten een leidinggevende rol op zich nemen voor de aanpak van asbest. De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de belangen te behartigen van de eigenaren van woningen waarin asbest in de dakbedekking verwerkt zit. Bijvoorbeeld golfplaat of leien. Vooral met de huidige rentestand “begint het voor heel veel mensen mogelijk te worden om hun asbestdaken te vervangen”, zegt voorzitter Rob Ekkers

Om asbest verder te verdrijven gaan verzekeraars asbestdaken in de toekomst uitsluiten. “En met een onverzekerd asbestdak kun je geen hypotheek krijgen”, zegt Van Veldhoven.

Gevels én daken met asbest beide meefinancieren

Het meefinancieren van het saneren van asbestgevels zal ook via het fonds mogelijk worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers is het logisch dat wanneer een woning zowel asbest bevat in het dak als in de gevel, in zijn geheel onder handen genomen moet worden. In het ondernemingsplan voor het landelijke fonds zal deze optie meegenomen worden. Dit ondernemingsplan wordt zo snel mogelijk opgesteld.

De afgelopen drie jaar is er ruim 33 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd. Dit was mogelijk gemaakt door een inmiddels afgelopen subsidieregeling. (75 miljoen euro, maximaal €25.000 per adres)

Asbest kan ernstige longziekten veroorzaken. Elk jaar overlijden zo’n duizend mensen aan de gevolgen van het inademen van asbest. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Het wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal, veelal in daken werd asbest gebruikt.

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd over de recente ontwikkelingen omtrent asbestsanering. Heeft u zelf al stappen genomen tegen het verwijderen van asbest? Dan bent u op de goede weg om uw leefomgeving een stuk veiliger te maken!

Bent u zich nog aan het oriënteren om asbest te verwijderen? Meld het bij uw betreffende gemeente of via het Omgevingsloket. 

Heeft u nog andere vraagstukken waarmee wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op via info@hopmanswonen.nl of bel naar 0164 85 71 51. Een medewerker zal u tijdens kantooruren te woord staan en altijd van persoonlijk en kundig advies voorzien. 

Bron: NOS.NL

Een woning huren: Welke kosten zijn er naast de huurprijs?

Foto 3

U bent aangenomen voor een leuke baan, verhuisd voor de liefde of bent het thuis helemaal beu en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een nieuwe woning komt dan al snel om de hoek kijken. Na weken of maandenlang zoeken heeft u eindelijk een droomhuis gevonden. U heeft de woning bezichtigd en bent klaar om de woning te huren. Een heerlijk gevoel natuurlijk, maar welke aanvullende kosten mag u verwachten naast de huurprijs?

Servicekosten

Een ‘totale’ huurprijs is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Dit is de kale huurprijs waarbij soms aangevuld een bedrag voor de stoffering en/of meubilering en in geval van appartementen vaak ook een bedrag voor de servicekosten wordt berekend.

Doorgaans zijn de kosten voor de stoffering e/o meubilering in de huurprijs opgenomen. Maar het kan ook zijn dat u hiervoor apart betaalt. Men spreekt dan vaak over een kale huurprijs met apart beschreven een vergoeding voor de stoffering/meubilering. 

Betaalt u ook servicekosten omdat u bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont? Een deel van deze totale servicekosten kan aan u als huurder worden doorberekend. Dit is het deel van de kosten die met het gebruik te maken hebben zoals: liftonderhoud, schoonmaak van de centrale ruimtes, klein dagelijks onderhoud, water, stookkosten, etc. 

Gas, Water, Elektriciteit, of stadsverwarming

Voor gas, water en elektriciteit wordt in de meeste gevallen een voorschotbedrag in rekening gebracht. Maandelijks betaalt u hetzelfde bedrag voor gas, water en elektriciteit. Eén keer per jaar en aan het einde van uw huurperiode, wordt berekend wat er werkelijk verbruikt is geweest. Het verschil wordt verrekend.

In enkele andere gevallen wordt er een vast bedrag voor gas, water en elektriciteit in rekening gebracht. Dit wordt gedaan wanneer het niet mogelijk is een nacalculatie uit te voeren. Deze situatie komt soms voor bij appartementencomplexen die blokverwarming hebben of bij  kamerverhuur.

TV en Internet

De contracten voor televisie en internet werken ongeveer hetzelfde als bij de contracten voor gas, water en elektriciteit. Een paar voorwaarden daargelaten. Verschillende aanbieders voor pakketten zijn onder andere Ziggo, KPN, Tele 2, Delta of T-Mobile. Lees hier meer tips over het afsluiten van dit soort abonnementen.

Gemeentelijke belastingen

Elke desbetreffende gemeente kent gemeentelijke belastingen die aan u als bewoner van een woning berekend worden. Meestal zijn dit rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Deze belastingen worden vanaf de ingangsdatum van bewoning tot het einde van het jaar berekend. Daarna geldt dit per jaar. Wanneer u de woning eerder verlaat dan het einde van het jaar, wordt door de gemeente berekend hoeveel betaald is voor de periode waarin u de woning niet meer bewoont.

De hoogte van deze belastingen verschillen per gemeente. Deze zijn op de website van uw desbetreffende gemeenten terug te vinden.

Inboedelverzekering

Niet verplicht, zelf de keuze. Zowel u als de verhuurder kunnen hiermee te maken hebben. Het verschil zit meestal in de oplevering van het gehuurde. Bij een gemeubileerd verhuurde woning, zijn de spullen van de verhuurder, welke dan meestal een verzekering afsluit. Bij een gestoffeerde oplevering gaan uw eigen spullen in de woning en is het aan uzelf om te overwegen of u een inboedelverzekering afsluit. Ook als u gemeubileerd huurt is er de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor uw eigen meegebrachte spullen waaronder kleding, telefoon of sieraden.

Wilt u in ieder geval zekerheid dat wanneer er iets gebeurt met de woning, zoals waterschade of brand, u geld hebt om nieuwe spullen te kopen? Dan is het bedachtzaam om een inboedelverzekering af te sluiten. De kosten van een inboedelverzekering zijn afhankelijk van de waarde van de inboedel.

Klaar om te huren!

Hopelijk hebben we u voldoende geïnformeerd over de kosten die er naast de huurprijs bij komen. Mocht u deze kosten al wel meegerekend hebben, dan bent u er helemaal klaar voor.

Houd als tip dus altijd uw budget goed in de gaten. Met alleen het betalen van de huur bent u er nog niet. Het is verstandig om altijd in het huurcontract te kijken welke kosten voor uw rekening komen. Als het dan nog niet helemaal duidelijk is vraag het dan aan een van onze collega’s. Bekijk hier ons actuele aanbod!

Bron: Stoit / Huurwoningen / Woonbond

Huis kopen om te verhuren, banken springen in op vraag!

Woning Verhuren

Wie geld ‘over’ heeft zoekt naar rendement. Met 0,02 procent rente op de bank, loont sparen daarentegen al jaren niet meer. Welke alternatieven zijn er dan? Een goede mogelijkheid, waar wij als verhuurmakelaar u mee van dienst kunnen zijn, blijven stenen. Verschillende hypotheekverstrekkers spelen daar dan nu op in, met speciale ‘verhuurhypotheken’.

Bij een zogenoemde verhuur- of investeringshypotheek leent u geld om een huis te kopen dat u vervolgens verhuurt. Een huis kopen om te verhuren kan een attractieve investering zijn. Allereerst omdat u maandelijks huurinkomsten krijgt overgemaakt, en daarnaast omdat de verwachte waardestijging van uw verhuurde woning indirect ook het nodige oplevert.

De afgelopen jaren is deze stijging dan ook goed te zien. In de periode tussen 2006 en 2018 steeg de verhuur van een eigen woning van 3,3 procent naar 5,8 procent, aldus onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven. Ons land telt momenteel dan ook ongeveer 1 miljoen particuliere huurwoningen.

Woningen In Eigendom Van

Voor wie?

Als toekomstige huisbaas heeft u wellicht geen hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen, maar het grootste gedeelte van de verhuurders hebben daarentegen wel een financiering nodig. Deze groep is de laatste jaren enorm gegroeid. Ruim 79 procent van de particuliere verhuurders verhuurt één woning. Daarom hebben wij een handjevol hypotheekverstrekkers voor u op een rijtje gezet, aangezien geldverstrekkers in spelen op deze groeiende markt.

Welke aanbieders?

Mits u geïnteresseerd bent, kunt u op internet al veel informatie over de verhuurhypotheken vinden. U vindt ze op Google of een ander zoekmachine onder de naam ‘buy-to-let-hypotheek’, ‘beleggingspandhypotheek’, ‘verhuurhypotheek’ of ‘investeringshypotheek’. Daaruit komen verschillende aanbieders, die bekend zijn met deze dienstverlening. Aanbieders van deze verhuurhypotheken zijn onder anderen Domivest, NN, ING, Woonfonds, Dynamic Credit, Rabobank, Handelsbanken en NIBC Direct.

Wat zijn de eisen?

Na de positieve informatieve berichtgeving, is het niet aannemelijk dat iedereen in aanmerking kan komen voor een verhuurhypotheek. Toch zijn er meer mogelijkheden dan dat u wellicht denkt. Voor een verhuurhypotheek gelden vaak strengere voorwaarden. Ook moet u meer eigen geld inbrengen ten opzichte van een standaard hypotheek, meestal minstens 30 procent. Uiteraard verschilt dit per bank.

Daarnaast zijn er drie verschillende varianten mogelijk, namelijk lineair, annuïtair of aflossingsvrij. De maximale looptijd van lineair en annuïtair is 30 jaar. Bij de berekening of de financiering haalbaar is, wordt 70 procent van de huurinkomsten meegenomen bij het inkomen. Is het huis nog niet verhuurd, dan wordt 40 procent van de getaxeerde huurinkomsten meegenomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als ervaren verhuurmakelaar helpen wij u met het verhuren van uw woning in Bergen op Zoom, Roosendaal, Terneuzen of omstreken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning te verhuren. Wij hebben daar speciaal pakketten voor ontwikkeld, zodat de verschillen goed zichtbaar zijn. Het verhuren van uw woning gaat verder dan alleen een sleuteloverdracht. Ook op het gebied van screening, beheer, administratie en meubilering kunnen wij u van dienst zijn. Tevens kunnen wij u een huurgarantie geven voor 12, 36, 60 maanden of langer. Risico’s van leegstand of een ‘niet-betalende-huurder’ worden dan ook door ons overgenomen. Elke maand ontvangt u een netto huurbedrag of de woning nu wel of niet bewoond is.

Onverantwoordelijke risico’s

U wilt investeren zonder onverantwoordelijke risico’s te nemen, logisch. Bij het verhuren van een woning komen namelijk een aantal aspecten bij kijken. Wij als verhuurmakelaar in de regio Zuidwest Brabant en Zeeuws Vlaanderen kijken daarom met u mee naar de beste oplossing. Door korte lijnen en de juiste mensen op de juiste plek versterken wij elkaar. Heeft u een woning op het oog en wilt u weten welk haalbare rendement u kan halen? Of heeft al een (tweede) huis en wilt u graag uw woning verhuren? Wij helpen u graag verder. Stuur uw vraag naar info@hopmanswonen.nl of contacteer ons op +31 165 39 92 09.

Bron: RTLZ / Consumentenbond