De Jonge komt met planning, volkshuisvesting prioriteit

Uitdagingen genoeg op de woningmarkt, maar waar begin je? Minister Hugo de Jonge heeft in een nieuwe kamerbrief uiteengezet waar hij zich de komende periode mee bezig wil houden. Zo geeft hij aan dat 'volkshuisvesting prioriteit' heeft en richt hij zich op de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma’s. Hiermee wil hij 'meer regie nemen' in de woonopgave en de inrichting van Nederland. En wat zegt hij over wetsvoorstel Goed Verhuurderschap?

De nieuwe minister van voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening zegt: “Met een programmatische aanpak wordt directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing. Op basis hiervan kan het ministerie afspraken maken met betrokken partijen, waarbij iedereen zijn aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.” 

Wonen, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming
Dus welke thema’s zijn belangrijk voor het ministerie? In de eerste helft van maart 2022 wordt de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad past bij de woonwensen.

Naast het programma Woningbouw wordt er gewerkt aan vijf programma’s rondom wonen, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming.

Vijf programma’s
Begin april komt het programma ‘Een thuis voor iedereen’, dat ingaat op de huisvesting van aandachtsgroepen. Daarna volgt het programma ‘Betaalbaar wonen’ dat inzet op het beperken van te hoge woonlasten en de bescherming van kopers en huurders tegen excessen op de woningmarkt.

Het programma ‘Verduurzaming gebouwde omgeving’ gaat onder meer in op isolatie en de warmtetransitie. Vanuit het programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ wordt in de 16 kwetsbare gebieden langjarig ingezet op leefbare en veilige wijken, zodat er een beter perspectief ontstaat voor de inwoners op het vlak van onder andere wonen, onderwijs, armoede en gezondheid.

Om het toenemend aantal ouderen te voorzien van passende huisvesting en de doorstroming op de woningmarkt op gang te bevorderen, komt er een programma ‘Wonen en ouderen’. 

Ruimtelijke Ordening
Om ook in de ruimtelijke ordening de regie te herpakken, worden twee programma’s ingezet die uiteindelijk toewerken naar de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met het programma uitvoering NOVI worden afspraken gemaakt met mede-overheden en de samenwerking geïntensiveerd, waarbij ook ingezet wordt op de inbreng van rijksgronden en actief rijksgrondbeleid.

Het programma ‘Mooi Nederland’ zet in op de ruimtelijke kwaliteit met aandacht voor de energietransitie, verstedelijking en de inrichting van het landelijk gebied.

Beide programma’s worden tegen de zomer gepresenteerd, waarna in het najaar van 2022 gestart wordt met de aanscherping van de NOVI, die naar verwachting dan in 2024 definitief van kracht wordt. 

Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap
Tot slot heeft minister De Jonge het in zijn brief nog over de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet ziet op het gedrag dat van verhuurders (en bemiddelaars) verwacht mag worden richting huurders en woningzoekenden. Daarnaast kunnen gemeenten hiermee een gebiedsgerichte verhuurvergunning invoeren om malafide verhuurders te weren. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor bij de RvS voor advies. De Jonge: “Streven is om de wet – bij een spoedige parlementaire behandeling – per 1 januari 2023 in werking te laten treden.”

Deel dit verhaal