Huur indexering in de vrije sector aan banden

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden heeft minister de Jonge aangekondigd de wet te wijzigen waarbij huurverhogingen worden gemaximeerd. Op dit moment is de inflatie leidend voor huurverhogingen. Daar komt verandering in. In de nieuwe situatie wordt ook naar de gemiddelde loonstijging gekeken. Concreet betekent dit dat in tijden van hoge inflatie, zoals nu, de maximale huurstijging wordt gebaseerd op de loonontwikkeling in plaats van de inflatie. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme huurprijsstijgingen.

Minister De Jonge: ‘Wonen moet betaalbaar blijven, ook als het gaat om huren in de vrije sector. Als de huur veel harder stijgt dan het inkomen, kunnen mensen in grote problemen raken. We willen niet dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nauwelijks nog rond kunnen komen. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. De huidige wet houdt onvoldoende rekening met tijden van hoge inflatie. Vandaar deze nieuwe systematiek om huurders beter te beschermen.’

Op dit moment mogen de huren in de vrije sector jaarlijks met inflatie plus 1% stijgen. De inflatie is in 2022 sterk opgelopen en de verwachting is dat de inflatie hoog blijft. Daarmee is een beperking van de huurindexering noodzakelijk om huizen betaalbaar te laten blijven. De gemiddelde inflatie was de afgelopen jaren 2,3%. Vanaf november 2021 is de inflatie sterk toegenomen. Daarom grijpt het kabinet nu in om te voorkomen dat huurders te maken krijgen met een te hoge huurstijging in 2023 door de systematiek loonontwikkeling plus 1% in te voeren naast de bestaande systematiek. De wet geldt voor woningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 763 per maand, dat zijn circa 648.000 woningen.

Huurprijzen namen zowel in Nederland als in andere Europese landen toe, waarbij vooral steden als Amsterdam en Utrecht eruit springen. Als belangrijkste factoren worden de inflatie en de hoge energiekosten (met name bij all-in contracten) genoemd.

De maximale huurstijging die in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten wordt geregeld geldt per kalenderjaar, van 1 januari tot 1 januari. Tot 1 januari 2023 is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 3,3% (2,3% inflatie plus 1%). Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe systematiek gelden, loonontwikkeling plus 1%. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd.

Deel dit verhaal