Overname roerende zaken

Direct zelf regelen

Overname roerende zaken

Support - Overname roerende zaken
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Via dit formulier kunt u roerende zaken ter beschikking stellen aan een opvolgend huurder. Roerende zaken zijn zaken die niet verbonden zijn met de grond en daardoor verplaatsbaar zijn. De roerende zaken zijn eigendom van uzelf. 

Om de overname van de goederen goed te regelen, stelt Hopmans Wonen een ‘overnameformulier’ ter beschikking. Via dit formulier kunt u een document voorbereiden om tot een overeenkomst met een opvolgend huurder te komen.

Met behulp van het ingevulde en ondertekende formulier kunnen wij vaststellen welke zaken de opvolgend huurder overneemt en dus bij het einde van zijn of haar huurovereenkomst dient te verwijderen. Het is van belang dat u de over te nemen goederen zo goed mogelijk omschrijft, zodat er geen onduidelijkheid is welke goederen het betreft.

 

Hopmans Wonen geen partij

Indien u met de opvolgend huurder overeenkomt dat deze bepaalde roerende zaken van u overneemt, al dan niet tegen een vergoeding, dan is dat een overeenkomst tussen u en de opvolgend huurder. Hopmans Wonen is geen partij bij deze overeenkomst, is hieraan niet gebonden en niet aansprakelijk voor hetgeen is overeengekomen. Evenmin bemiddelt Hopmans Wonen in het geval er een geschil tussen u en de opvolgend huurder mocht ontstaan naar aanleiding van de overname van de roerende zaken. U dient hiermee goed rekening te houden. 

 

Afronding van dit online formulier

Als u de stappen in dit formulier heeft afgerond, ontvangt u een Pdf-bestand die fungeert als een overeenkomst. Deze overeenkomst kunt u dan gebruiken tussen u en de opvolgende huurder en dient door alle partijen ondertekend te worden.

Uw contactgegevens

Het is belangrijk dat u hier alle huurders omschrijft die op de huurovereenkomst staan vermeld.  

Hierna te noemen 'vertrekkend huurder'

Opvolgend huurder

Het kan zijn dat u nog niet weet wie uw roerende zaken over gaat nemen. Laat in dat geval deze velden leeg en vul deze later in. U ontvangt bij het voltooien van dit formulier een document die u kunt uitprinten en handmatig verder kunt invullen. 

Hierna te noemen 'opvolgend huurder'

Over de betreffende woning

Wat is het adres van de woning waarin uw roerende zaken staan?

Het kan zijn dat u nog niet weet per wanneer de opvolgend huurder het gehuurde gaat huren. Laat in dat geval dit veld leeg en vul deze schriftelijk in bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

Hierna te noemen 'het gehuurde'

Zaken ter overname

  1. Voor het geval er ten aanzien van het gehuurde tussen verhuurder en opvolgend huurder een huurovereenkomst tot stand komt, neemt opvolgend huurder van vertrekkend huurder, hetgeen door laatstgenoemde hierbij wordt aanvaard, de niet tot het gehuurde woonruimte behorende navolgende roerende zaken over tegen de daarachter vermelde vergoeding.

Betaalgegevens

De overeenkomst

2. Opvolgend huurder zal het onder 1 genoemde totaalbedrag van € uiterlijk op aan vertrekkend huurder voldoen op bankrekeningnummer t.n.v. .

2. Opvolgend huurder zal het onder 1 genoemde totaalbedrag van € uiterlijk op aan vertrekkend huurder voldoen via contante betaling.

3. Na ondertekening van dit formulier en het intreden van de voorwaarden is er tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen. Ieder van partijen is hier dan aan gebonden en kan hiervan in rechte nakoming afdwingen. Hopmans Wonen en de verhuurder van het gehuurde zijn geen partij bij deze overeenkomst.

4. De eigendom van de onder 1 genoemde goederen gaat eerst over op opvolgend huurder na betaling van het onder 1 genoemde totaalbedrag. Opvolgend huurder is eerst dan eigenaar van de betreffende roerende zaken en accepteert ze in de staat waarin ze zijn.

5. De overgenomen roerende zaken maken nadrukkelijk geen deel uit van het gehuurde.

6. Bij beëindiging van de huur van opvolgend huurder dient deze ervoor zorg te dragen dat de aan hem/haar toebehorende roerende zaken bij oplevering uit de woning te (laten) verwijderen en het gehuurde zonder (gevolg)schade naar behoren aan de verhuurder op te leveren, zoals uit de huurovereenkomst van de vertrekkende huurder en/of de wet voortvloeit. De overgenomen roerende zaken mogen bij oplevering niet in de woning worden achtergelaten, tenzij dit met de volgende huurder opnieuw wordt overeengekomen.

7. De verhuurder respectievelijk eigenaar van de bovenvermelde woonruimte is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door een eigen gebrek (schade die ontstaat door het product zelf, bijvoorbeeld door een fabrieksfout, slechte kwaliteit of slijtage) en/of voor gevolgschade door zaken die in eigendom zijn overgenomen of voor veranderingen of voorzieningen die zijn aanvaard. De verhuurder is voorts niet gehouden tot onderhoud, herstel of vervanging van de door de opvolgend huurder overgenomen zaken, aanvaarde veranderingen of voorzieningen. De in punt 1 genoemde zaken, veranderingen of voorzieningen behoren niet tot het gehuurde.

8. Indien deze overeenkomst niet volledig ingevuld en door partijen getekend, uiterlijk op het tijdstip van de eindinspectie van de vertrekkend huurder in bezit van verhuurder of diens beheerder is, is deze gerechtigd ervan uit te gaan dat de hierboven in punt 1 genoemde roerende zaken niet door de nieuwe huurder worden overgenomen. Deze zullen in dat geval door de vertrekkend huurder uiterlijk op het moment van de eindinspectie zijn verwijderd.

10. Indien er onverhoopt geen huurovereenkomst tot stand komt tussen verhuurder en opvolgend huurder, is opvolgend huurder niet gebonden aan hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen, aangezien de overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat er een huurovereenkomst tot stand komt. Alle roerende zaken die tot vertrekkend huurder behoren, zullen in dat geval door de vertrekkend huurder uiterlijk op het moment van de eindinspectie zijn verwijderd.

Door op “Maak document aan” te klikken rond u het formulier af. Dat betekent dat u een e-mail ontvangt met een concept overeenkomst met de gegevens die u tot nu toe heeft ingevuld.

Het is belangrijk dat u zelf tot een overeenstemming komt met een opvolgend huurder. Hopmans Wonen is op geen enkele wijze bemiddelaar of verantwoordelijk voor een tijdige overname.